Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku


Zádrž vody na Broumovsku

Dlouhodobý projekt ochrany vody na Broumovsku

Nedostatek vody v krajině je ekologickým problémem nejen v ČR. Řešením mohou být aktivní zásahy podporující přirozenou zádrž vody v krajině a výchova budoucích generací, které se budou potýkat se stejnými, ne-li většími environmentálními problémy. Je třeba, abychom všichni pochopili nezastupitelnost vody v životě i krajině. Pochopili její význam a dopady nedostatku vody na krajinu i člověka. Nedostatek vody v krajině je nejen ekologickým, ale i ekonomickým, sociálním i potravinářským problémem.

Krajina ČR je poškozena intenzivním zemědělstvím a poznamenaná 40letou dobou komunismu, kdy došlo k rozorání mezí a luk a ke stmelení polí do velkých celků. Většina půd byla odvodněna pomocí meliorací a napřímením toků.  Voda se v krajině nedokáže dlouho udržet, odtéká rychle pryč, na polích působí často erozně. Téměř 57 % zemědělské půdy v ČR je ohroženo vodní erozí, 18 % erozí větrnou.

Podporujeme místní projekty, které zvyšují zádrž vody v krajině. Spolupracujeme se spolkem Živá voda, se kterým společně navrhujeme Studie proveditelnosti zádrže vody v celých povodích toků.

Projekty jsou unikátní v tom, že navrhují komplexní řešení úpravy krajiny v rámci celého povodí. Jak ukazují nejmodernější výzkumy, nejlepší zádrží vody jsou velká množství drobných opatření v celé ploše povodí.

Navrhujeme:

  • částečné přerušení meliorací
  • tvorbu tůněk a mokřadů
  • tvorbu poldrů, svejlů,
  • zatravnění v místech eroze
  • nové výsadby zeleně v krajině
  • zmeandrování narovnaných toků aj.

Konkrétním návrhům předchází práce v terénu, kdy se mapují pomocí GPS všechny vodní prvky v krajině, eroze, prameny, meliorace a jejich vyústění. Na základě těchto dat, aktuálních i historických leteckých snímků a map, aplikace QGIS a pomocí výpočtů se navrhnou jednotlivá opatření.

Studie proveditelnosti slouží jako předběžný materiál, kde je zahrnuto optimální (ideální) řešení nápravy krajiny. Slouží k ujasnění záměru pro širokou veřejnost, tak pro předjednání záměru s vlastníky pozemků, zastupitelstvem obcí a státními úřady. Po zahrnutí připomínek poslouží jako podklad pro řádný projekt. Usilujeme o to, aby bylo možné projekt lehce replikovat na další území ČR, postupně do celé Evropy.

Podporujeme projekty, které navrhují konkrétní opatření zadržující vodu v krajině:

Naše Maiwaldova akademie nabízí vzdělávací programy:

Partnerem projektu je Voda Natura: Coca-Cola HBC. Podpořte nás